Privacyverklaring (GDPR)


Algemeen

Als heemkundige kring vinden we het belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we verzamelen. Wij willen uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich daarmee aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij:

•  uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

•  verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•  uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•  passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•  geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•  op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als heemkundige kring zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Brugs Ommeland - Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw
Moerkerkse Steenweg 194 8310 Brugge Sint-Kruis
brugsommeland@skynet.be

 

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de heemkundige kring verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

•  administratie van uw lidmaatschap;

•  bijhouden van uw interesse in onze organisatie en haar communicatiekanalen zoals de website en sociale media;

•  beantwoorden, verwerken en bijhouden van uw informatievragen en eventuele
   bestellingen, administratie van uw inschrijving, betaling en deelname aan activiteiten;

•  versturen van lidkaart, tijdschrift, nieuwsbrieven, berichten en uitnodigingen;
•  communiceren en informeren over onze werking;

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewerken en bijhouden op digitale en analoge (papier) dragers:

•  persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortejaar, telefoonnummer,   
     e-mailadres, bankrekeningnummer;

•  historiek van inschrijvingen, lidmaatschap, aankopen en betalingsinformatie;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Beeldmateriaal
Daarnaast maakt de heemkundige kring voor haar werking ook gebruik van beeld- en audiomateriaal (foto’s en video’s). Daarop staan onder meer vrijwilligers, leden en andere deelnemers van activiteiten. Daar het lidmaatschap, het vrijwilligerswerk en de deelname aan de activiteit geven de betrokken personen stilzwijgend toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop ze herkenbaar zijn. Iedereen kan steeds voorafgaandelijk duidelijk maken dat ze niet herkenbaar mogen zijn. Iedereen kan ook steeds achteraf op elk moment contact opnemen met de heemkundige kring met de vraag om niet meer herkenbaar te zijn op beeld- en audiomateriaal.    

 

Cookies

De heemkundige kring gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander toestel. We gebruiken vooral cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen we cookies plaatsen die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich steeds afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo werken wij samen met een derde partij voor:

  • de verzending van het tijdschrift  

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet zomaar aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, voor zover ons bekend. We kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Minderjarigen

De heemkundige kring heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden, deelnemers, gebruikers van onze sociale media en websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de heemkundige kring zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelde over een minderjarige, neem dan zeker contact met ons op, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

 

Bewaartermijn

De heemkundige kring bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden en vervolgens bewaard in het passief archief van de heemkundige kring. Dat archief wordt bijgehouden in afgesloten kasten in het lokaal van de vereniging.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoons-gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

•  alle personen die namens de heemkundige kring kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

•  we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen; servers en apparaten waarop onze vrijwilligers werken zijn uitgerust met actuele     beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

• persoonsgegevens op papier worden veilig opgeborgen en zijn niet toegankelijk voor derden;

•  we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij   fysieke of technische incidenten;

• alle betrokken personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van    persoonsgegevens;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan meteen contact op met de heemkundige kring.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens die we van u ontvingen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen we u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door onszelf of door één van onze verwerkers.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring

De heemkundige kring kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De recentste versie dateert van 13 juni 2018. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons passief archief worden opgeslagen. Contacteer ons als u deze wilt raadplegen