Tentoonstellingen Brugs Ommeland


Erfgoedtentoonstellingen

De eerste zondag na de paasvakantie staat het roerend en immaterieel erfgoed  in Vlaanderen en Brussel centraal. Erfgoeddag wordt gecoördineerd door Faro Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed. Sinds 2001 stelt de organisatie elk jaar een thema voor waarrond lokale erfgoedverenigingen een activiteit kunnen uitbouwen. 

In april 2002 sprong onze heemkring voor het eerst op die kar. Sindsdien organiseerde onze kring, voor zover haalbaar, geregeld een Erfgoeddagexpositie en maakt er dan een weekend van. De exposities gingen bijna telkens door in de  trouwzaal van het vroegere gemeentehuis De Zorge in Sint-Kruis en in ons aangrenzend lokaal.

Erfgoeddag 2024: Thuis

Met zo’n 350 kwamen ze afgezakt naar Sint-Kruis, ondanks of net omwille van Erfgoeddag.  ‘Thuis’ was het thema van Erfgoeddag 2024. De expo en opendeurdag van het leegstaande klooster Mariawende op zondag 21 april 2024 trokken meer bezoekers dan verwacht. De ene kwam uit nostalgie naar zijn of haar tijd als kleuter, schoolkind of jonge studentl. De andere kwam uit nieuwsgierigheid naar de toekomst van het lege klooster nu het door vzw Curando is gekocht. De zusters vestigden zich in 1913 in Sint-Kruis en startten er een basisschool, later ook een humaniora handel, een kleutertuin en kinderopvang en waren steeds gastvrij. Ze voelden zich duidelijk thuis in Sint-Kruis. De laatste jaren werd het klooster een thuis voor zusters van Maria van Pittem op rust, tot ze in 2023 verhuisden naar wzc Curando Herdershove.

Lees meer »

Erfgoeddag 2018: Kiezen

De tentoonstelling verhaalde hoe de sociale verkiezingen verlopen en vertrok vanuit de evolutie van de wettelijke regeling aan de hand van documentatie van de vakbonden en van de patroonorganisatie. De expo volgde het voorgeschreven parcours vanaf de inschrijvingsboeken tot het opstellen van de kiezerslijsten.

Lees meer »

Erfgoeddag 2015: Erf

We hebben het Brugse dialect geërfd van onze ouders. Daarom dacht onze kring bij het thema 'Erf' daaraan. De expositie draaide rond Brugse gezegden die werden uitgebeeld door grote karikaturen van de hand van Rudy Dewaele. Daarnaast zorgde Werkgroep Brugs Dialect voor een causerie ‘Verleden en toekomst van ons dialect’ door voorzitter Ewald Vancoppenolle en André Vermeersch en op zondag voor een extra Brugs Uurtje met gast Luk Breendonck: ‘Op ronde met de facteur’ .

Lees meer »

Erfgoeddag 2014: Grenzeloos

Er waren meerdere activiteiten in samenwerking met de heemkundige kring Arsbroek, de kerkfabriek van O.-L.-V.- Onbevlekt Ontvangen en onze werkgroep Erfgoed Sint-Andries: een tentoonstelling, een causerie en een gidsbeurt in een  tentoonstelling in de kerk van O.-L.-V.-Onbevlekt Ontvangen in Ver-Assebroek.

Lees meer »

Erfgoeddag 2013: Stop de tijd

Oude documenten en archiefbundels komen vaak terecht in privéverzamelingen. Deze verzamelingen blijven daardoor voor de onderzoeker meestal onbekend, terwijl ze informatie bevatten die men in openbare archieven niet terugvindt. In veel gevallen kunnen deze documenten een onderzoek bijsturen, vooruithelpen en soms zelfs van cruciaal belang zijn voor het eindresultaat.

Lees meer »

Erfgoeddag 2012: Helden

Wat hebben Emmanuel de Neckere, Lieven Bauwens en Albert Serreyn gemeen? Een straatnaam in Brugge. Een hele eer! Wat maakt iemand tot held? En wie bepaalt dat?

Lees meer »

Erfgoeddag 2011: Armoe troef

In de 19de eeuw ontstond in Brugge een bescheiden industrialisatie. Dit zorgde voor een toeloop vanuit het platteland waar de werkgelegenheid zeer schaars was. Deze toeloop zorgde voor heel wat problemen op het gebied van huisvesting. Onmiddellijk zagen enkele opportunisten brood in deze ontwikkeling. Wie over wat centen en een ruime binnenplaats beschikte, bouwde er kleine woningen met minimaal comfort. Zo ontstonden de beluiken of fortjes zoals ze in Brugge werden genoemd. Meestal was er maar één pomp of waterput en een paar toiletten die door iedereen in het fort werden gebruikt. De overbevolking en slechte hygiëne zorgden voor heel wat problemen. Aan de hand van een fototentoonstelling aangevuld met documentatie schetsten wij een beeld van de erbarmelijke levensomstandigheden in deze beluiken.

Lees meer »

Erfgoeddag 2009: Vriendschap

Na de Tweede Wereldoorlog verbeterde de sociale positie van de arbeiders razendsnel. Dit weerspiegelde zich ook in de soort spelen en in het speelgoed. De komst van allerlei rages en uitvindingen bepaalt vandaag het spelgedrag van kinderen ingrijpend: Electro, Nintendo, X-box en het in 2009 allernieuwste speeltje Wii.

Lees meer »

Erfgoeddag 2008: Wordt verwacht

De tentoonstelling was opgebouwd rond twee thema’s. Het eerste benaderde Brugge als een middeleeuwse stad. Daar stelden we de vraag hoe middeleeuws Brugge nog is en of men moderne architectuur zal kunnen blijven weren? Of worden het opnieuw compromisoplossingen?

Lees meer »

Erfgoeddag 2007: Niet te schatten

Erfgoed heeft vaak zowel een reële, emotionele als symbolische waarde. We kozen als thema voor onze expo voor de meerwaarde van erfgoed voor de genealoog. Er werden vijf verschillende familiegeschiedenissen voorgesteld aan de hand van erfgoed. Daarvoor vertrokken de opbouwers vanuit een reeks namen, een soort skelet dat zij aankleedden met vlees en bloed: wie waren die mensen concreet? We stelden handelaars, nijveraars, arbeiders en een adellijke familie voor. Ook mondeling erfgoed kreeg aandacht: via projectie vertelde een herbergierster haar anekdotes.

Lees meer »

Erfgoeddag 2006: In kleur

In De Zorge zagen bezoekers hoe men glas in lood vervaardigt en welke materialen en technieken daarbij worden gebruikt. Meestal wordt loodglas in verband gebracht met religieuze gebouwen, maar in de expositie waren ook voorbeelden van andere bestemmingen te zien. De tentoonstelling was deels opgebouwd rond het werk van Paul en Frederik Franchoo, glaskunstenaars en restaurateurs uit Varsenare.

Lees meer »

Erfgoeddag 2005: Gevaar

Onze tentoonstelling alludeerde op het gevaar van het verdwijnen van volks muzikaal erfgoed als vorm van roerend erfgoed. In een tijd zonder radio en tv waren liederen van groot belang in het leven van onze voorouders. Het nieuws werd verspreid door marktzangers. Bij huldigingen werd een speciaal lied gecomponeerd en soldaten trokken al zingend naar de oorlog.

Lees meer »

Erfgoeddag 2004: Het zit in de familie

In de tentoonstelling in De Zorge vielen twee gedekte tafels op: één voor de meer gegoede burgerij en één voor arbeiders en zogenaamde ‘kortzitters’. Door de beperkte ruimte van de vroegere trouwzaal van De Zorge waren de tafels slechts gedekt voor twee personen. Toch kreeg de bezoeker een indruk van de kloof tussen arm en rijk. Rond die tafels vertelden expositiepanelen en kijkkasten over de evolutie in de tradities rond doop-, huwelijks- en communiefeesten. Er was ook aandacht voor aankondigingen, gedachtenisprentjes,  menu’s en geschenken.

Lees meer »

Kermis- en andere exposities

September 2018: 60 jaar Brugs Ommeland

De werkgroepen van Brugs Ommeland, Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vierden samen de diamanten verjaardag van hun ‘moedervereniging’. Onder regie van secretaris Yvette Kemel kreeg elke werkkring de kans zichzelf voor te stellen via telkens vier paneeltjes en enkele merkwaardigheden uit hun collectie. De expo ging door in de vroegere trouwzaal van De Zorge.

Lees meer »

September 2016: De schooltijd uit mijn jeugd

Allerhande voorwerpen en documenten schetsten de evolutie van het onderwijs tussen 1900 en vandaag. Elke tijd heeft namelijk zijn onderwijs. Wat men vijftig jaar hip vond, wordt vandaag als oubollig of achterhaald gezien. Herinneringen werden geactiveerd door klasfoto’s, meetkundige vormen, telramen, leien, inktpotten, lessenroosters, rapporten, huiswerkboekjes en leerboeken, uniformen, wandplaten en zelfs diertjes in een bokaal formol. Bijzonder waren de ‘merklappen’: werkstukjes waarmee meisjes hun vaardigheid in het naaien, borduren en haken toonden.

Lees meer »

September 2014: Huisraad door de eeuwen heen

In een tweedaagse tentoonstelling toonden Yvette Kemel en Johan Duyck alledaagse voorwerpen uit het leven van onze voorouders van de 15de tot de 20ste eeuw. Bezoekers maakten kennis met vandaag onbekend geworden voorwerpen zoals een keerssnuiter, een nooddoopspuit, een spinsteen, een traanflacon, een wendepanne of een treeft en met hoe men vroeger kookte, het huis verwarmde en verlichtte, proper en gezellig hield.

Lees meer »

Oktober 2011: Van 't Katoentje tot UCO Yarns

Op 30 april 2010 legde het bedrijf UCO-Yarns, Engels voor UCO Garen, de boeken neer. Eddy Pollet en Ewald Vancoppenolle, oud-personeelsleden van de afdeling UC0 Brugge, bouwden als afscheid en eerbetoon een tentoonstelling over het bedrijf. Zij gebruikten daarvoor een deel van het bedrijfsarchief dat zij hadden gered van de papiercontainer en dat in 2012 trouwens officieel aan onze heemkring werd geschonken. Aansluitend bij die expositie schreven zij ook een brochure. De tentoonstelling kreeg veel oud-werknemers over de vloer.

Lees meer »

September 2010: Trends uit grootmoeders tijd

Aan de hand van foto's, accessoires en kledij werd getoond hoe onze grootouders zich kleedden. Er was ook aandacht voor de symboliek van de gepaste kledij bij een doopsel, communiefeest, huwelijk of rouwperiode. Daarnaast maakte de bezoeker kennis met wat er onder de bovenkledij schuil ging. Indrukwekkend te zien hoeveel er in één eeuw veranderd is op gebied van kledij. Drijvende kracht achter de expositie was Yvette Kemel die kon putten uit haar persoonlijke collecties.

Lees meer »

September 2003: Stoeten, Processies en Feestelijkheden in Brugge en het Ommeland

De tijd van onze grootouders stond bol stond van stoeten, optochten en processies. “Er was altijd wel een gelegenheid voor”, schrijft Yvette Kemel in de tentoonstellingsbrochure: “de inhaling van een nieuwe burgemeester of pastoor, een jubileum, sterrenstoeten, kerststoeten, reuzenstoeten, bevrijdings- en huldestoeten na WO II, praalstoeten (bv. Gouden Boomstoet), religieuze ommegangen en processies als boete, voor het sacrament van de eucharistie, voor Maria of een andere heilige, vissersprocessies, bedevaartprocessies”. Twee Brugse processies zijn zelfs erkend als Roerend Werelderfgoed: De Brugse Belofte (15 augustus) en de Heilig-Bloedprocessie.

Lees meer »